Onderdeel van Sagro Company

Grondbank

Tijdelijke opslag, be- en verwerking van bouw- en afvalstoffen, waaronder baggerspecie en grond.

In onze bewerkingsdepots zijn diverse afzonderlijke depots opgericht waar opslag en be- en verwerking plaatsvindt van de ingenomen bouw- en afvalstoffen. 

 

Alle opslagdepots zijn opgebouwd uit achtereenvolgens een controledrainage, een HDPE-folie, een drainagelaag bestaande uit drainagestrengen en zand. Alle depots zijn verder omgeven door een kade. Op deze wijze wordt voorkomen dat emissie van milieuverontreinigende stoffen naar de bodem plaatsvindt.

DCIM100MEDIADJI_0434.JPG
grondbank-2
DCIM100MEDIADJI_0014.JPG
grondbank-1

Verwerking van baggerspecie tot bouwstoffen

De verwerking van baggerspecie doorloopt de volgende fasen:

 

 • Voorbereidende fase met acquisitie, beoordeling van de aangeboden baggerspecie en het opstellen van een aanbieding voor het innemen van de baggerspecie.
 • Ontvangstfase met een beoordeling van de aangeleverde baggerspecie en de facturatie.
 • Procesfase met de bewerking van de baggerspecie door middel van een selectie van diverse technieken (ontwatering, korrelgroottescheiding, landfarming en immobilisatie) tot bouwstoffen.
 • Afzetfase met uitkeuring en afzet van de geproduceerde (secundaire) bouwstof en eventuele reststoffen.

Grondbank voor hergebruik van grond

De grondbankactiviteit richt zich enerzijds op de inname, de tijdelijke opslag en afzet van de potentieel herbruikbare grond, en anderzijds op de makelaarsfunctie voor de toepassing van de geproduceerde bouwstoffen. De grondbankactiviteit doorloopt de volgende fasen:

 

 • Voorbereidende fase met acquisitie, beoordeling van de aangeboden grond en het opstellen van een aanbieding voor het innemen van de grond.
 • Ontvangstfase met een beoordeling van de aangeleverde grond en de facturatie.
 • Procesfase met bewerking van de grond en het samenvoegen van de grond met grondsoorten met gelijke milieuhygiënische indicatie.
 • Procesfase met bewerking van de grond en het samenvoegen van de grond met (schone) meststoffen ten behoeve van de productie van samengestelde grondproducten.
 • Afzetfase met uitkeuring en afzet van de geproduceerde (secundaire) bouwstof en/of samengestelde grondproducten en eventuele reststoffen.

Verwerking van minerale afvalstoffen tot vormgegeven bouwstoffen

Ten behoeve van de productie van vormgegeven bouwstoffen worden minerale reststoffen ingenomen die door middel van koude immobilisatie worden verwerkt tot een vormgegeven bouwstof (immobilisaat). De inname en verwerking van minerale reststoffen tot immobilisaat doorloopt de volgende fasen:

 

 • Voorbereidende fase met acquisitie, beoordeling van de aangeboden minerale reststoffen en het opstellen van een aanbieding voor het innemen van de minerale reststoffen.
 • Ontvangstfase met een beoordeling van de aangeleverde minerale reststoffen en de facturatie.
 • Onderzoeksfase met de ontwikkeling en de toetsing van een receptuur voor de productie van immobilisaat uit de minerale reststoffen.
 • Uitvoeringsfase met de productie en verwerking van het immobilisaat en kwaliteitsborging van de uitvoering.
 • Opleveringsfase met de milieuhygiënische en civieltechnische keuring van het geleverde immobilisaat.

Inname van potentieel herbruikbare afvalstoffen

De aangeleverde stoffen worden gedurende de aanlevering op hun kwaliteit beoordeeld door de beheerder.
Bij de eerste visuele beoordeling worden de navolgende zaken beoordeeld:

 

 • Aanwezigheid van grove delen en bodemvreemde materialen;
 • Afwijkende geuren;
 • Overige kenmerken.

 

Daarnaast wordt door de beheerder beoordeeld of het wenselijk is of een chemische en/of fysieke beoordeling uit te voeren. Indien bij de beoordeling wordt geconstateerd dat de aangeleverde stoffen afwijken van de gecontracteerde stoffen wordt contact opgenomen met de opdrachtgever/ontdoener.

Bewerking van afvalstoffen

Voordat wordt aangevangen met het be- en verwerken van een ingenomen partij vindt eerst de beoordeling plaats van de hergebruiksmogelijkheden. De volgende bewerkingen zijn mogelijk:

 

 • Tijdelijke opslag, ten behoeve van uitkeuring en afzet;
 • Zeven;
 • Drogen/rijpen van baggerspecie;
 • Sedimentatie;
 • Immobilisatie;
 • Cyclonage.

 

Per bewerkingsstap vindt controle plaats zoals visuele inspectie, verrichten van metingen, registratie van kwaliteit en hoeveelheden, gebruik van hulpstoffen, nemen van tussentijdse steekmonsters, beoordeling van de steekmonsters.

Afzet secundaire bouwstoffen

De door onze grondbank geaccepteerde bouw- en afvalstoffen worden ter plaatse ingenomen, bewerkt en verwerkt tot een secundaire bouwstof en/of een samengesteld grondproduct. De bouwstoffen die de grondbank verlaten conform de wettelijke bepalingen gekeurd en afgezet.

Kwaliteit

Voor alle activiteiten die worden ondernomen is door de lokale overheid vergunning verleend die regelmatig wordt gecontroleerd.

 

Verder hebben we beschikking over de kennis en alle noodzakelijke certificaten afgegeven door een certificerende instelling op basis waarvan de activiteiten worden verricht. Regelmatig worden onze activiteiten onderworpen aan strenge controles die door de certificerende instelling worden uitgevoerd. 

Contact

Benieuwd naar meer informatie of onze grondbank? U kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block